Phần mềm quản lý kho - Supersoft NetStock
Quản lý kho vật tư, kho nguyên liệu và kho thành phẩm chế biến, xây dựng bảng định lượng, công thức quy đổi cho các món ăn chế biến để trừ tồn kho nguyên liệu, kho vật tư. Lập thẻ kho tự động, lập báo cáo nhập xuất tồn tự động, quản lý được nhiều kho. Kiểm soát đặt hàng, mua hàng, nhập kho, xuất kho, luân chuyển kho nội bộ bằng các nhật ký mua hàng, nhật ký nhập kho, nhật ký chuyển kho, nhật ký xuất kho….xử lý kiểm kê kho định kỳ hay đột xuất,…
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU