Phần mềm Kế toán tài chính doanh nghiệp - Supersoft NetFinance
Được thiết kế theo chuẩn mự kế toán Việt Nam, có thể sử dụng theo QĐ 15/BTC hay QĐ 48/BTC, mặc định dùng hình thức ghi sổ dạng nhật ký chung (có thể cấu hình mở rộng dạng ghi sổ khác), phục vụ công tác tin học hóa hệ thống kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đa ngành nghề, tập trung vào các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, công nợ, tài sản, kế toán kho, tiền mặt, ngân hàng, kế toán tổng hợp, kế toán thuế,...hệ thống hoạt động trên máy đơn, trên môi trường mạng doanh nghiệp (LAN) hay mạng diện rộng (WAN)
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU